Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

KHAI HẢI QUAN ĐƯỜNG BIỂN/ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Khai thuê hải quan cung cấp các dịch vụ hải quan chuyên nghiệp sau đây:

 • Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về hải quan và kiểm dịch

  Kiểm tra và tư vấn về các văn bản thương mại quốc tế được sử dụng trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu của Hải quan và Kiểm dịch

  Chuẩn bị và nộp tờ khai xuất nhập khẩu Hải quan bao gồm tờ khai tự đánh giá (SAC)

  Chuẩn bị và nộp tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu kiểm dịch

  Chuẩn bị và nộp đơn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu

  Thanh toán phí vận chuyển hàng hoá và giao nhận hàng hóa thay mặt cho khách hàng của chúng tôi

  Kiểm tra tình trạng hải quan thông qua Hệ thống Cảng hàng hoá Tích hợp Hải quan (ICS)

1
Bạn cần hỗ trợ?