Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

Phân bón vi lượng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate mặc dù tại Biểu thuế GTGT thuộc mã 2833.25.00 với mức thuế GTGT là 10%, tuy nhiên theo những quy định mới thì mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Ảnh minh họa.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Orain Chem về việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Biểu thuế GTGT  ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC thì mặt hàng này thuộc mã 2833.25.00 với mức thuế GTGT là 10%. Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư này thì: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế, khoản 3 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2016, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 802/QĐ-BVTV-PB ngày 4/7/2018 của Cục Bảo vệ thực vật thì mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem đăng ký được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Chi tiết theo công văn: THU-VAT-PHAN-BON-VI-LUONG.PDF

1
Bạn cần hỗ trợ?