Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU CHO HÀNG HÓA PHỤC VỤ GIÁO DỤC

Thủ tục miễn và hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị giáo dục được thực hiện như sau:

Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Công văn số 1239/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2013 của Tổng Cục Hải Quan.

1. Về thuế nhập khẩu:

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếpvào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc,thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được,công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học vàcác nguồn tin điện tử về khoa học công nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu theoquy định tại khoản 14 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễnthuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 102, Điều 103Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

b) Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyêndùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lýchuyên ngành duyệt thì được xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét miễn thuế thực hiện theohướng dẫn tại Điều 106 và Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

2. Về thuế GTGT

Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loạimô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ và các loại thiết bị, dụng cụ chuyêndùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học thì thuộc đối tượng áp dụngthuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tưsố 194/2010/TT-BTC và công văn số 1317/BTC-CST ngày 25/01/2013 của Bộ Tàichính.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?