Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

C/O FORM E 3 BÊN, BÊN THỨ 3 CÙNG NƯỚC VỚI NHÀ XUẤT KHẨU

C/O FORM E 3 BÊN, BÊN THỨ 3 CÙNG NƯỚC VỚI NHÀ XUẤT KHẨU

***Thế nào là hóa đơn bên thứ 3?

Theo Công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012: “hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. 
Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.

Trong đó, Khối  ACFTA  được hiểu là Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

 

***Trường hợp 1- Hóa đơn bên thứ 3: 

* *Ví dụ:

 + Công ty bán hàng: Công ty tại Hong Kong (ngoài khối ACFTA) hoặc công ty Malaysia (trong khối ACFTA)
+ Công ty sản xuất: Công ty tại Trung Quốc
+ Công ty nhập khẩu: Công ty Việt Nam
+ Hàng đi trực tiếp từ Trung Quốc qua Việt Nam
=> Hóa đơn do Công ty bên Hong Kong hoặc Malaysia phát hành cho Công ty Việt Nam được gọi là hóa đơn bên thứ ba.

 **Cách trình bày trên C/O được xem là hợp lệ:

 Theo điểm d khoản 14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT: “Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ ba thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”

+ Ô số 1: Tên, địa chỉ của công ty sản xuất hàng XK tại Trung Quốc.
+ Ô số 2: Tên, địa chỉ của Công ty mua hàng (NK) tại Việt Nam.
+ Ô số 7: Tên và địa chỉ của Công ty bán hàng tại nước thứ 3 (ví dụ trên là Hong Kong hoặc Malaysia)
+ Ô số 10: Số và ngày hóa đơn thương mại giữa Công ty tại Việt Nam và Công ty nước thứ 3

+ Ô số 13: Tick vào mục Third Party Invoicing.

**Cách trình bày trên C/O được xem là hợp lệ:

 Theo điểm d khoản 14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT: “Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ ba thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”

+ Ô số 1: Tên, địa chỉ của công ty sản xuất hàng XK tại Trung Quốc.
+ Ô số 2: Tên, địa chỉ của Công ty mua hàng (NK) tại Việt Nam.
+ Ô số 7: Tên và địa chỉ của Công ty bán hàng tại nước thứ 3 (ví dụ trên là Hong Kong hoặc Malaysia)
+ Ô số 10: Số và ngày hóa đơn thương mại giữa Công ty tại Việt Nam và Công ty nước thứ 3

+ Ô số 13: Tick vào mục Third Party Invoicing.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?